Skip to main content

Algemene bezoekersvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze bezoekersvoorwaarden gelden voor alle bezoekers van en elk bezoek aan Museum De Waag.

1.2 Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door Museum De Waag in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Bezoekers dienen aanwijzingen en/ of instructies m.b.t. deze voorwaarden van museummedewerkers op te volgen.

1.5. Indien bezoeker zich niet aan deze voorwaarden houdt of aanwijzingen van museumpersoneel hierover niet opvolgt, kan hem of haar de toegang tot het museum worden ontzegd, zonder dat het museum daarbij hoeft over te gaan tot schadevergoeding of restitutie.

1.6 Indien bezoeker herhaaldelijk bepalingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden of door de medewerkers gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan Museum De Waag hem/ haar de toegang tot Museum De Waag voor bepaalde tijd ontzeggen.

2. Definities
2.1 Stichting Deventer Verhaal, handelend namens Museum De Waag, gevestigd aan de Keizerstraat 33, 7511 HD, te Deventer.

2.2 Museum De Waag gebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van Museum De Waag.

2.3 Bezoeker: een ieder die, met of zonder een geldig toegangsbewijs, Museum De Waag betreedt.

2.4 Entreeticket: een digitaal of uitgeprint ticket dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten van Museum De Waag.

2.5 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in Museum De Waag.

3. Entreeticket/toegangsbewijs
3.1 Bij de aanschaf van je ticket ga je akkoord met een aantal belangrijke voorwaarden. Deze voorwaarden gelden altijd en overal in het museum.

3.2 Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde datum. 

3.3. Museum De Waag is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.

3.4 De hierna volgende omstandigheden leiden nooit tot enige verplichting tot restitutie van betaalde entreegelden of overige schadevergoeding aan bezoeker:

a. het niet zichtbaar zijn van objecten uit de vaste collectie van Museum De Waag of objecten of delen van tentoonstellingen en collectiepresentaties die als gevolg van coronamaatregelen niet te zien zijn;

b. het gedeeltelijk gesloten zijn van Museum De Waag, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting door het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen of aanpassingen aan tentoonstellingen of voorzieningen als gevolg van coronamaatregelen;

c. het naar de mening van de bezoeker niet corresponderen van teksten van de website, brochures of andere communicatiemiddelen met het daadwerkelijk getoonde;

d. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in geval van een (corona) calamiteit, een door Museum De Waag noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het gebouw van Museum De Waag;

e. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal of het niet naleven van algemene of voor dit museum specifieke coronamaatregelen;

f. schade veroorzaakt door andere bezoekers;

g. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

h. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, al dan niet als gevolg van algemene of voor dit museum geldende coronamaatregelen;

i. ontzegging van de toegang tot Museum De Waag;

j. verlies van het toegangsbewijs/entreeticket in en rondom het museum.

3.5 Bezoekers krijgen 24 uur nadat hun ticket is gescand op via het mailadres dat gebruikt is voor de aanschaf van het ticket of de tickets eenmalig een bezoekersenquête toegestuurd.

4. Toegang
4.1. Bezoekers mogen handtassen of koffertjes van een formaat kleiner dan of gelijk aan A5 meenemen in het museum. Handtassen en koffertjes groter dan A5-formaat dienen te worden afgegeven bij de garderobe of in een kluisje geplaatst te worden. Indien de kluisjes en de garderobe vol zijn, zijn wij gerechtigd jouw jas en/of tas te weigeren. Indien je een tas groter dan A5-formaat bij je hebt en de garderobe vol is, mogen wij je de toegang tot het museum weigeren, ook al ben je in het bezit van een geldig toegangsbewijs.

4.2. Museum De Waag heeft het recht jouw handtas te controleren wanneer je deze mee het museum in wilt nemen. 

4.3. Museum De Waag wil dat iedereen zich welkom voelt. Toch is ons gebouw niet altijd even toegankelijk voor mensen die in een rolstoel of scootmobiel zitten, slecht ter been zijn of een aangepast toilet nodig hebben.

4.4. Het museum dient gekleed en op schoeisel te worden betreden, maar is niet toegankelijk op skateboards, skeelers, inline skates, rolschaatsen of ander schoeisel of toebehoren met wieltjes.

4.5 Bezoekers mogen geen (huis-) dieren, met uitzondering van geregistreerde assistentiehonden, meenemen in het museum.

4.6 De volgende voorwerpen mogen niet het museum in

a. geweren, vuur- en schietwapens of ieder ander voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;

b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;

c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;

d. ontplofbare en ontvlambare stoffen;

e. chemische en toxische stoffen.

4.8 Bezoeker kan de toegang op ieder moment worden ontzegd indien:

a. Medewerking aan de toegangscontrole van bezoeker en bagage uitblijft.

b. Bezoeker met een van de onder punt 4.5, 4.6 of 4.7 genoemde voorwerpen of dieren het museum wil betreden of na binnenkomst alsnog met een van de genoemde voorwerpen of dieren wordt aangetroffen.

c. De bezoeker niet identificeerbaar is en/of van wie het gezicht niet zichtbaar is.

d. De bezoeker tijdens eerdere bezoeken aan Museum De Waag c.q. aan Speelgoedmuseum Deventer of andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door bezoeker wordt gewettigd.

e. bezoeker onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;

f. bezoeker de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;

g. bezoeker geen schoeisel of kleding aanheeft.

h. Bezoeker zich niet aan de speciale coronamaatregelen en hygiënerichtlijnen zoals opgesteld in deze bezoekersvoorwaarden of aanwijzingen daarover van ons personeel houdt.

5. Huisregels
5.1 Jeugd jonger dan 14 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene het museum in. De begeleidende volwassene(n) is/zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen begeleide personen.

5.2 Voor alle kassa’s in ons museum geldt dat je contant of met pin kunt betalen.

5.3 Ie kan tijdens je bezoek gebruik maken van onze museumwinkel. Hiervoor gelden speciale richtlijnen gebaseerd op het protocol ‘Veilig en verantwoord winkelen’. Je bent verplicht deze maatregelen op te volgen. Ons personeel kan je daarop aanspreken.

5.4 In Museum De Waag mogen in de tentoonstellingsruimtes geen zelf meegebrachte (alcoholische) dranken worden genuttigd. Alleen geregistreerde assistentiehonden zijn toegestaan.

5.5 De bezoeker van het museum zal verder:

a. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij expliciet vermeld;

b. andere bezoekers niet hinderen, waaronder inbegrepen het langdurig het zicht op tentoongestelde objecten belemmeren of het veroorzaken van geluidsoverlast;

c. niet roken;

d. geen eten of drinken in het museum nuttigen;

e. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven of andersoortige toebehoren (waaronder inbegrepen selfiesticks);

f. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande toestemming verleend door de informatiebalie;

g. geen goederen aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen.

5.6 Ouders, begeleiders en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen en/of groepsleden.

5.7 Er zijn gratis audiotours in het Nederlands, Engels en Duits beschikbaar. Ook bieden we rondleidingen aan. Zonder toestemming vooraf van het museum is het andere personen niet toegestaan om rondleidingen te geven. 

6. Foto- en film in het museum
6.1 Er is cameratoezicht in Museum De Waag.

6.2 Het is bezoekers toegestaan te filmen of fotograferen zonder lampen, flitsapparatuur, statieven en andere toebehoren (waaronder inbegrepen selfiesticks).

6.3. Het is bezoekers niet toegestaan om andere bezoekers – en in het bijzonder kinderen – zonder toestemming van die persoon gericht of bewust als hoofdonderwerp te fotograferen of filmen.

6.4 Gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen van het gebouw en de collectie van Speelgoedmuseum Deventer mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

6.5 Indien een persoon of instantie foto’s van het museum voor commerciële doeleinden wenst te gebruiken, dan kan hiervoor schriftelijke toestemming worden gevraagd via communicatie@deventerverhaal.nl. Voor het gebruik zullen kosten in rekening worden gebracht.

6.6 Museum De Waag laat regelmatig foto-en film reportages maken in het gebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en in eigen middelen of door het museum mogelijk gemaakte mediaproducties verschijnen. Met het verblijf in Museum De Waag gaat de bezoeker akkoord met de publicatie van dit materiaal, ook als de bezoeker op dit materiaal te zien is. Indien bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit via info@deventerverhaal.nl kenbaar worden gemaakt. Museum De Waag zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen; of dit materiaal niet opnieuw te publiceren.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Verblijf in Museum De Waag is altijd voor eigen rekening en risico.

7.2 Bezoeker is tijdens zijn verblijf aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/ zij aanricht.

7.3 Museum De Waag is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de bezoeker tijdens een bezoek lijdt, die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Museum De Waag. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

a. het door de verzekeraar van Museum De Waag aan Museum De Waag ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of

b. de ter zake van de schade door een derde aan Museum De Waag uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

7.4 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Museum De Waag in geen geval meer bedragen dan de onder 7.3. beschreven schadevergoedingsregeling.

7.5 Aansprakelijkheid van Museum De Waag voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

7.8 Museum De Waag biedt een onbewaakte garderobe. Gebruik van de garderobe is op eigen risico. Museum De Waag is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.

8. Overmacht
8.1. Als overmacht voor Museum De Waag, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Museum De Waag niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Museum De Waag zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Museum De Waag gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

8.3 In geval van calamiteiten (m.b.t. corona) is het museum gerechtigd:

a. de reguliere openingstijden aan te passen aan een door Museum De Waag noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van Museum De Waag gebouw;

b. de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan dan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan controle van tassen.

9. Gevonden voorwerpen
9.1 Bezoeker dient in Museum De Waag gevonden voorwerpen af te geven bij een medewerker.

9.2 Museum De Waag zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, overdragen aan de politie in Deventer.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het museum over de status van de vermeende eigenaar is het museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9.4 Museum De Waag behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

10. Klachtenregeling
10.1 In geval van klachten (of andere vragen) kan de bezoeker deze kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@deventerverhaal.nl.

11. Overige voorwaarden en toepasselijk recht
11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van Museum De Waag, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op museumdewaag.nl.

11.2. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en Museum De Waag is Nederlands recht van toepassing.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gepubliceerd op deze website, www.museumdewaag.nl